ELIT BY STOLICHNAYA

Gift box packaging for Stoli's luxury vodka.